Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o II naborze wniosków - Poleska Dolina Bugu

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o II naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);
II Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);
III Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 870 047,00zł);
IV Małe projekty (limit dostępnych środków – 492 638,77zł);

1) Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 8 listopada 2010 r. do 6 grudnia 2010 r.
2) Miejsce składania wniosków: 2 kopie wniosku należy złożyć bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa
3) Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4)Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z wzorem oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w:
- Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce – „Nabory Lokalnych Grup Działania”
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
- Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” www.dolina-bugu.pl w zakładce „nabory wniosków”.
5) Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdział IX) zamieszczonej na stronie internetowej www.dolina-bugu.pl .
6) Wybór operacji do realizacji nastąpi spośród tych, które w ocenie uzyskają minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -
Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech