Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 26 listopada 2019 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 26 listopada  2019 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 24 października 2019 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ruda-Huta za 2018 rok.
 7. Informacja na temat podatku rolnego na 2020 rok.
 8. Informacja na temat podatku leśnego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2020 rok,
  2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2020 rok,
  3. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta”,
  4. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/101/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
   gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2020 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  8. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Henryka Michała Kamieńskiego w Rudzie-Hucie,
  9. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
  10. zmieniającej uchwałę Nr X/48/2011 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Ruda-Huta,
  11. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
  12. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  13. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  14. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku,
  15. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
 12. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2704742
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
639
1551
2190
19071
2704742

Twoje IP 162.247.74.204

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech