Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja dotycząca prac geodezyjnych na terenie gminy Ruda-Huta

W ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmie na terenie gminy Ruda-Huta trwają prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmujące:

  1. modernizację EGiB w zakresie budynków, obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych we wszystkich obiektach gminy Ruda-Huta,
  2. modernizację EGiB w zakresie działek ewidencyjnych, granic obrębów ewidencyjnych, praw do nieruchomości gruntowych i podmiotów ujawnionych w ewidencji w obrębie ewidencyjnym 060309_2.0012 Marysin, gmina Ruda-Huta,
  3. związaną z modernizacją budynków i obiektów trwale związanych z budynkami modernizację w zakresie granic nieruchomości, w odniesieniu do których punkty wyznaczające kontury budynków usytuowane są w odległości nie większej niż 0,5 m dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Ruda-Huta z wyłączeniem obrębów po modernizacji: 0010 Leśniczówka, 0013 Miłosław, 0023 Ruda-Kolonia,

Ponadto zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonych, zmodyfikowanych lub istniejących wszystkich obiektów baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1 a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Projekt modernizacji uzgodniony w dniu 27 marca 2017 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie dostępny jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 261.

Wykonawcą czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego jest firma Biuro Usług Geodezyjnych „Geo4” z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 69, 22-100 Chełm wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Projekt jest realizowany we współpracy przez 20 powiatów, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w roku 2020.

Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł
Wkład własny partnerów: 12 675 000,00 zł

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech