Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie do składania ofert na realizację Usług Integracji Społecznej

 Wójt Gminy Ruda-Huta w dniu 09.07.2008 r. ogłasza otwarty konkurs nr 1 na realizację Usług Integracji Społecznej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
     W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Ruda-Huta  uzyskała dotację w wysokości 240 235,20 PLN, część tej dotacji w wysokości 70 588 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Ruda-Huta, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy opisanych poniżej.
2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
       Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta w Sali Ślubów, dnia 17.07.2008 r., o godzinie  13.00.
3. PROCEDURA
     Wybór usługodawców odbywać się będzie, w zgodzie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:
http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Opis zamawianych usług:
1. Usługi rekreacyjno - edukacyjne, w tym powstanie punktu „Centrum Historii i Przyrody Gminy Ruda-Huta”.

          Realizacja działania została zaplanowana na 9 miesięcy (obejmuje etap przygotowawczy, promocji, realizacji i rozliczenia). Celem działania jest uporządkowanie lokalu, przeprowadzenie warsztatów historyczno-przyrodniczych w nowo powstałym Centrum Historii i Przyrody Gminy Ruda-Huta.
Dla realizacji niniejszego działania Zamawiający żąda:
•    uporządkowania lokalu,
•    objęcia opieką dzieci z klas 4-6,
•    grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 30 osób, a mniej niż 20,
•    rekrutacja uczestników usługi,
•    2 opiekunów,
•    realizacja usługi na terenie Gminy Ruda-Huta,
•    przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych,
•    przeprowadzenie warsztatów historycznych,
•    zorganizowanie wystawy fotograficznej z warsztatów przyrodniczych podsumowujących warsztaty,
•    wydanie publikacji o dziejach Gminy Ruda-Huta,
•    monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,
•    terminowa realizacja,
•    składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usług (w wersji papierowej jak i elektronicznej),
•    przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,
•    przedstawienia Zamawiającemu ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 r. do 29.05.2009 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  14 346 zł.
        Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
2. Usługi rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie warsztatów aktorskich.
         Realizacja działania została zaplanowana na 4 miesiące (obejmuje etap przygotowawczy, promocji, realizacji i rozliczenia). Celem działania jest przeprowadzenie warsztatów teatralnych, w celu doskonalenia umiejętności aktorskich.
Dla realizacji niniejszego działania Zamawiający żąda:
•    objęcia opieką dzieci w wieku od 14 do 18 lat,
•    grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 11 osób,
•    rekrutacja uczestników usługi,
•    przeprowadzenie warsztatów aktorskich,
•    realizacja usługi na terenie Gminy Ruda-Huta (dopuszcza się realizację warsztatów poza terenem gminy),
•    posiadania odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć, toaletą,
•    dostępność usług trzy razy w tygodniu (minimum 3 godz. dziennie w godzinach popołudniowych),
•    zagwarantowany opiekun grupy,
•    dożywianie dzieci na warsztatach poza terenem gminy (śniadanie, obiady i kolacje),
•    monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,
•    terminowa realizacja,
•    składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usług (w wersji papierowej jak i elektronicznej),
•    przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,
•    przedstawienia Zamawiającemu ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 16 666 zł.
         Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
3. Usługi rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych, tworzenia stron www, dziennikarskich.
          Realizacja działania została zaplanowana na 5 miesięcy (obejmuje etap przygotowawczy, promocji, realizacji i rozliczenia). Celem działania jest uporządkowanie sal, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych, tworzenia stron www., dziennikarskich.
Dla realizacji niniejszego działania Zamawiający żąda:
•    uporządkowania lokalu,
•    objęcia opieką dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19 lat,
•    grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 19 osób, a mniej niż 10,
•    2 opiekunów,
•    rekrutacja uczestników usługi,
•    realizacja usługi na terenie Gminy Ruda-Huta (dopuszcza się realizację wyjazdów poza teren gminy),
•    posiadania odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć
•    poczęstunek dla dzieci (słodycze, napoje),
•    monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,
•    przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych,
•    przeprowadzenie warsztatów z tworzenia stron www.,
•    przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich,
•    terminowa realizacja,
•    składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usług (w wersji papierowej jak i elektronicznej),
•    przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,
•    przedstawienia Zamawiającemu ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 r. do 30.01.2009 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 11 013 zł.
          Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
4. Usługi  szkoleniowo-edukacyjne dla społeczności lokalnej, zorganizowanie rajdu i wyścigu rowerowego.
          Realizacja działania została zaplanowana na 3 miesiące (obejmuje etap przygotowawczy, promocji, realizacji i rozliczenia). Celem działania jest zorganizowanie wyścigu i rajdu rowerowego.
Dla realizacji niniejszego działania Zamawiający żąda:
•    udział max. 30 osób w rajdzie integracyjnym, nie mniej niż 20 osób, w wieku od 15 wzwyż,
•    zorganizowanie wyścigu integracyjnego łączącego osoby niepełnosprawne z osobami sprawnymi,
•    realizacja usługi na terenie Gminy Ruda-Huta (dopuszcza się realizację usługi poza teren gminy),
•    dożywianie dzieci w czasie rajdu,
•    zabezpieczenie wyścigu przez Policję, Straż Pożarną i Służbę Medyczną,
•    zagwarantowani opiekunowie grupy w czasie rajdu rowerowego (min. 2 opiekunów), jak i osoba z zabezpieczeniem technicznym (min. 1 osoba),
•    zapewnienie bezpieczeństwa uczestników rajdu poprzez zakup kasków,
•    składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usług (w wersji papierowej jak i elektronicznej),
•    przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,
•    przedstawienia Zamawiającemu ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 do 28.11.2008 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 11 716 zł.
          Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań
5. Integracja pokoleń poprzez odkrywanie swoich talentów wokalno -   taneczno - krawieckich.
          Realizacja działania została zaplanowana na 4 miesiące (obejmuje etap przygotowawczy, promocji, realizacji i rozliczenia). Celem działania jest zorganizowanie warsztatów wokalno - taneczno - krawieckich.
Dla realizacji niniejszego działania Zamawiający żąda:
•    udział min 8-osobowowej i max. 10-osobowej grupy starszych osób,
•    udział min 8-osobowej max. 10-osobowej grupy młodych ludzi,
•    opiekun grupy dla młodych ludzi,
•    rekrutacja uczestników usługi,
•    poczęstunek dla uczestników warsztatów (słodycze, napoje),
•    przeprowadzenie warsztatów krawieckich,
•    przeprowadzenie warsztatów wokalnych,
•    przeprowadzenie warsztatów tanecznych,
•    zorganizowanie wystawy fotograficznej podsumowujących warsztaty,
•    zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych,
•    nakręcenie filmu z przeprowadzonych warsztatów,
•    realizacja usługi na terenie Gminy Ruda-Huta (dopuszcza się realizację usługi
poza teren gminy),
•    monitorowanie frekwencji uczestników warsztatów,
•    terminowa realizacja,
•    składanie Zamawiającemu sprawozdań z realizacji usług (w wersji papierowej jak i elektronicznej),
•    przedstawienia Zamawiającemu programu realizowanej usługi,
•    przedstawienia Zamawiającemu ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 do 31.12.2008 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do 16 847 zł.
          Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
          Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
•    Organizacje pozarządowe (NGOs),
•    Organizacje kościelne,
•    Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
•    Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,
•    Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.
Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:
a. Usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub
b. usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.
6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
W  odniesieniu do Usługi 1
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
•    kierownik - opiekun grupy: osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz min. roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą,
•    2 wykładowców: 1 nauczyciel z kwalifikacjami pedagogicznymi, do przeprowadzenia warsztatów historycznych, 1 z wykształceniem rolniczym, do przeprowadzenia warsztatów przyrodniczych + doświadczenie w prowadzeniu warsztatów,
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    przedstawienie listy  uczestników.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
•    Umowa użyczenia lokalu  z wymaganym wyposażeniem,
•    CV kierownika - opiekuna grupy,
•    Dokument potwierdzający wykształcenie rolnicze + doświadczenie
•    Program realizowanych zajęć,
•    Wzór ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
           Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
W  odniesieniu do Usługi 2
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
•    dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (min. 50m²), z toaletą,
•    opiekun: osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym, min. roczne doświadczenie  w pracy z młodzieżą
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    przedstawienie listy  uczestników,
•    zapewnienie wymaganych prawem ubezpieczeń.
      
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:


•    CV opiekuna grupy,
•    Program realizowanych zajęć,
•    Wzór ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich,
•    Oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem.
         Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
W  odniesieniu do Usługi 3
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
•    kierownik - opiekun grupy: osoba z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz min. roczne doświadczenie w pracy z młodzieżą,
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    przedstawienie listy  uczestników.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
•    Umowa użyczenia lokalu  z wymaganym wyposażeniem,
•    CV kierownika - opiekuna grupy,
•    Program realizowanych zajęć,
•    Wzór ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
           Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
W  odniesieniu do Usługi 4
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
•    kierownik - opiekun: wykształcenie wyższe pedagogiczne, min. 2 lata doświadczenia pracy z młodymi ludźmi, ukończony  kurs opiekuna wycieczek,     
•    drugi opiekun: ukończony  kurs opiekuna wycieczek,
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    przedstawienie listy  uczestników,
•    przygotowanie trasy wyścigu (uporządkowanie, oznakowanie terenu),
•    zabezpieczenie wyścigu przez Służby Porządkowe,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    zapewnienie wymaganych prawem ubezpieczeń.
•    Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
•    Program realizowanej usługi,
•    Wzór ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich,
•    Dokument potwierdzający uprawnienia opiekunów.
            Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
W  odniesieniu do Usługi 5
•    zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,
•    opiekun: osoba z wykształceniem wyższym oraz min. roczne doświadczenie
•    w pracy z młodzieżą,
•    osoby prowadzące warsztaty: instruktor tańca z uprawnieniami, osoba
•    z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów wokalnych, krawcowa
•    z zamiłowania + doświadczenie,
•    przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć,
•    przedstawienie pytań do ankiet ewaluacyjnych z rezultatów miękkich,
•    przedstawienie listy  uczestników,
•    zapewnienie wymaganych prawem ubezpieczeń.

        Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:


•    CV opiekuna grupy,
•    Uprawnienia instruktora tańca, osoba z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów wokalnych,
•    Program realizowanych zajęć,
•    Wzór ankiety ewaluacyjnej z rezultatów miękkich.
         Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji na temat sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta w terminie do 08.08.2008 r. (włącznie) do godziny 14.00.
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: Usługi rekreacyjno - edukacyjne, w tym powstanie punktu „Centrum Historii i Przyrody Gminy Ruda-Huta”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
„Oferta na świadczenie usług: Usługi rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie warsztatów aktorskich”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
„Oferta na świadczenie usług: Usługi rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych, tworzenia stron www, dziennikarskich”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
„Oferta na świadczenie usług: Usługi  szkoleniowo-edukacyjne dla społeczności lokalnej, zorganizowanie rajdu i wyścigu rowerowego”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
„Oferta na świadczenie usług: Integracja pokoleń poprzez odkrywanie swoich talentów wokalno - taneczno - krawieckich”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
Druki można pobierać na stronie internetowej Gminy Ruda-Huta, oraz osobiście
w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, pok. Nr 7
OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
5. Zamawiający przekaże pieniądze Usługodawcy wówczas kiedy Urząd Wojewódzki przeleje pieniądze na konto Urzędu Gminy Ruda-Huta, do tego czasu Usługodawca realizuje swoją usługę z własnych środków. Zamawiający nie może przekazywać środków własnych dla Usługodawcy na sfinansowanie Usług Integracji Społecznej.
8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z P. Moniką Głuc-Franecką, pok. nr 7, tel. 082 568-60-33, fax. 082 568-60-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. ZAŁĄCZNIKI
1.    Formularz Oferty,
2.    Wzór Umowy,
3.    Koszty podlegające finansowaniu,
4.    Kwestionariusz niezależności,
5.    Porozumienie,
6.    Wzór sprawozdania,
7.    Oświadczenie Partnerów,
8.    Wzór Umowy Partnerskiej,
9.    List Intencyjny.

/-/Wójt Gminy Ruda-Huta

 

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (komplet dokumentów)komplet dokumentówkomplet dokumentów64 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3404625
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
1035
1157
3375
6798
3404625

Twoje IP 185.191.171.2

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech