Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Serdecznie witam w roku obchodów 1000-lecia pobytu Bolesława Chrobrego na terenie nadbużańskiej gminy Ruda-Huta.

Zachęcam wszystkich do udziału w wydarzeniach i imprezach przygotowanych w związku z tą rocznicą.

Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii z Chełmie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego, które część terenu gm. Ruda-Huta określa jako obszar skażony afrykańskim pomorem świń.


ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 10 i ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren:

 1. od wschodu obszar ograniczony jest drogą powiatową od miejscowości Ruda do miejscowości Okszów, od południa obszar jest ograniczony ulicą Świerkową w miejscowości Okszów, do ulicy Ceramicznej, dalej drogą do miejscowości Horodyszcze, aż do drogi wojewódzkiej 812, od zachodu obszar jest ograniczony drogą wojewódzką 841 do miejscowości Busówno, dalej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wólka Tarnowska, od północy wzdłuż linii wyznaczonej przez drogę prowadzącą przez miejscowość Chutcze, Sawin wzdłuż ulic Brzeska, Wygon, i Podgrabowa w miejscowości Sawin, a dalej wzdłuż drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Podgrabowej w kierunku wschodnim przez miejscowość Iłowa do miejscowości Ruda.
 2. w gminie Ruda-Huta obszar obejmuje miejscowości: Leśniczówka, Zarudnia, Ruda, Iłowa.
 3. w gminie Sawin obszar obejmuje miejscowości: Sawin, Hredków, Krobonosz, Krobonosz Kolonia, Czułczyce, Czułczyce Małe, Czułczyce Kolonia, Jagodne.
 4. w gminie Wierzbica obszar obejmuje miejscowości: Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów, Wólka Tarnowska, Busówno, Busówno Kolonia, Wierzbica, Pniówno, Kamienna Góra, Ochoża, Ochoża Pniaki, Kozia Góra, Staszyce.
 5. w gminie Chełm obszar obejmuje miejscowości: Okszów, Kolonia Czułczyce, Zarzecze, Horodyszcze, Kolonia Horodyszcze, Parypse, Staw.

§ 2.

Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

 1. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;
 2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 4. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
 5. odławiania dzików.

§ 3.

Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

 1. posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
 2. przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
 3. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
 5. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 6. zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 7. dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie;
 8. niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
 9. przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
 10. wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

§ 4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego
pomoru świń:

 1. od padłej świni w gospodarstwie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF;
 2. od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego położonego na obszarze wskazanym w § 1;
 3. od każdego padłego dzika.

§ 5.

Wykonanie rozporządzenia powierza się: Wójtom Gminy Sawin, Ruda Huta, Chełm, Wierzbica, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Chełm oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich.


§ 6.

Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wymienionych w § 1.


§ 7.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie)Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie 137 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2301125
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
330
844
4300
14183
2301125

Twoje IP 54.36.148.10

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2017

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech