Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ochotnicze Straże Pożarne i ochrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Ruda-Huta

Ochotnicze Straże Pożarne to organizacje, które działają na podstawie: ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania,  a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, jako stowarzyszenie, zarejestrowana jest w sądzie  w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeń, posiada swoją siedzibę, osobowość prawną i jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, bezpłatnego umundurowania, szkoleń, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP – w myśl o ochronie przeciwpożarowej i zgodnie z jej rygorami – ponosi gmina.

Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, jeżeli działają one w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Natomiast szkoleniami członków OSP zajmuje się Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP i zaakceptowany przez Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Na terenie gminy Ruda-Huta działają 3 Ochotnicze Straże Pożarne w następujących miejscowościach:

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mająca na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Zgodnie z art. 14. 1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego poprzez:

Krajowy System Ratowniczo-gaśniczy organizuje się na trzech poziomach:

Zgodnie z przynależnością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują jego funkcjonowanie, następujące organy władzy:

W skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona została 1 jednostka OSP z terenu naszej gminy: Ruda.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech