Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wnioski o pomoc na zalesianie

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 1 czerwca Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na zalesianie
Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne" finansowanego z PROW 2007 - 2013. Wnioski można składać w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia.

   W tegorocznych zasadach przyznawania pomocy z tego działania, wprowadzonych poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaszły pewne zmiany, które są korzystne dla rolników. Najważniejsza z nich to zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia. Według nowych przepisów jeden beneficjent w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 może posadzić las na powierzchni do 100 ha, dotychczas była możliwość zalesienia maksymalnie 20 ha. Inną istotną zmianą jest możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu do zalesienia  to 0,1 ha.
Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach:
1. wsparcie na zalesienie, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia, kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 4160 do 6260 zł/ha
2. premia pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, z tym, że jest ona wypłacana, co roku przez 5 lat, Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha
3. premię zalesieniową - jest to zryczałtowana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne wypłacana przez 15 lat, Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.
Natomiast pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne składa się z 2 transz: wsparcie na zalesienie i premii pielęgnacyjnej.
Informacje na temat zalesiania gruntów rolnych dostępne są na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl. oraz w Biurach Powiatowych.
Uwaga !!!
O pomoc może wnioskować rolnik ,który został wpisany do ewidencji producentów, prowadzonej przez ARiMR, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Beneficjentem działania może być również grupa rolników (minimum trzech), pod warunkiem, że przeznaczone przez nich grunty do zalesienia, sąsiadują ze sobą, ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha a ich szerokość przekracza 20m (spełnienie tych wymogów nie jest wymagane, jeżeli grunt graniczy z lasem).
Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie jednoroczne wsparcie na zalesianie.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech