Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wdrażanie metody CAF 2006 w Urzędzie Gminy Ruda-Huta

   Gmina Ruda-Huta w dniu 8 kwietnia 2011r. przystąpiła do projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i pomoc doradczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   Czym jest metoda CAF 2006 ?
Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.
Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
•    kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
•    kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.
Co umożliwia metoda CAF?
•    ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
•    ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
•    uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
•    uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
•    wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
•    upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
•    włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
•    pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.
Jak metoda CAF będzie wdrażana?
Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

model caf
Urząd otrzyma wsparcie ze strony MSWiA do Kroku 7 tj. wsparcia doradczego z zakresu ustalania priorytetów działań doskonalących, podstaw zarządzania projektem, sposobu monitoringu projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4-godzinne konsultacje dla przedstawicieli Urzędu, będące wstępem do ustalenia priorytety działań doskonalących oraz do uzgodnienia planów usprawnień dla urzędu. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, będą wynikiem wiarygodnej listy słabych stron Urzędu, z których wiele może zostać wyeliminowanych dzięki działaniom doskonalącym – w wielu przypadkach bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo.
Na mocy Zarządzenia nr 31/2011 Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 9 maja 2011r. powołano tzw. Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w Urzędzie. Funkcję Koordynatora CAF pełni Jarosław Walczuk Koordynator CAF, na wszystkich etapach projektu, udzielać będzie zainteresowanym osobom informacji na temat zrealizowanych w projekcie działań oraz osiągniętych rezultatów.
Bieżące informacje na temat projektu wdrożenia metody CAF będą przekazywane w szczególności: Kierownictwu Urzędu, Pracownikom Urzędu, Klientom (obywatelom), Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech