Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie - Sesja Rady Gminy Ruda-Huta w dn. 2 marca 2011

   Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu  2 marca 2011 roku o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy z dnia 14 stycznia 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok oraz z przeprowadzonych przez Komisję kontroli.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta za 2010 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2010 rok.
10.  Podjęcie uchwał:
a) w sprawie funduszu sołeckiego,
b) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Dziennikarz Gminny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego nr „VII Promocja integracji społecznej”, działanie „7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” realizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta w okresie od 2 maja do 30 listopada 2011 roku,
c) w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2011 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
d) w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości,
e) w sprawie zbycia nieruchomości.
11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13.  Zakończenie sesji.

                                                                Przewodniczący
                                                           Rady Gminy Ruda-Huta
                                                                /-/ Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech