Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Ruda-Huta

22 czerwca 2022 r. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której Wójt Gminy Ruda-Huta otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium.

W porządku obrad znalazły się: przedstawienie i debata nad Raportem o stanie Gminy Ruda-Huta za 2021 rok, głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy, przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2021 r., głosowanie nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania oraz udzieleniem absolutorium wójtowi.

Po raz kolejny raport o stanie gminy zrelacjonował kierownik Referatu Organizacyjnego Jarosław Walczuk. Radni po wysłuchaniu raportu oraz dyskusji jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania.

Skarbnik  gminy  Małgorzata  Głuch  oraz  wójt  Kazimierz  Smal przedstawili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostało również pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, która w konsekwencji wystąpiła do Rady Gminy  Ruda-Huta  z  wnioskiem  o  udzielenie  wójtowi  absolutorium.
Zapoznano się także z informacją o stanie mienia komunalnego, które przedstawił kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Grzegorz Mazurkiewicz.

Radni po wysłuchaniu sprawozdań i opinii podczas dyskusji wyrazili swoje zdanie, między innymi radny Bogdan Sawicki i wiceprzewodniczący rady gminy Jarosław Dąbrowski podkreślili dobrą współpracę wójta z radą gminy, która przekłada się na ciągły rozwój gminy i realizację planowanych inwestycji.

Radni doceniając pracę wójta oraz pracowników jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wójtowi absolutorium.

Na sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Woszczewski oraz Biblioteki Publicznej Marta Kordas przedstawili sprawozdania z działalności jednostek za 2021 rok. Prezes zarządu Krzysztof Mazurek  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Zakładu  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Rudzie-Hucie.  Radni  ocenili  zasoby  pomocy społecznej za 2021 rok i podjęli szereg istotnych dla gminy uchwał,
między innymi w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ruda-Huta do 2027 roku”.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech