Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9.21

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Ruda-Huta - autobusu szkolnego AUTOSAN H9.21 12.5t, Wersja: 41

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
Tel. (82) 568-60-33
strona internetowa: http://www.ruda-huta.pl/

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu publicznego:
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44 , 22-110 Ruda-Huta w dniu 27 października 2021 r. o godz. 10.00

3. Przedmiotem sprzedaży jest następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:
Autobus Marki: Autosan
Model: H9.21 12.5t, Wersja: 41
Nr identyfikacyjny pojazdu: SUASW3AAPYSO21626
Ilość drzwi: 2
Nr rejestracyjny: LCH A101
Rok produkcji: 2000 r.
Data pierwszej rejestracji: 15.05.2000 r.
Stan licznika (według wskazania na dzień ogłoszenia przetargu): 144 327 km
Ilość miejsc siedzących: 39
Pojemność silnika: 6540,00 cm3
Moc silnika: 110 KW (150 KM)
Rodzaj paliwa: olej nepędowy
Kolor powłoki lakierowej: pomarańczowy

Cena wywoławcza wynosi: 6400,00 zł brutto (słownie złotych sześć tysięcy czterysta złotych 00/100). Sprzedaż autobusu nie podlega opodatkowaniu podatkiem Vat na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 5, 6 i 7, art. 39 ust. 3, 4, 4a oraz art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Wadium w wysokości 640,00 zł (słownie złotych sześćset czterdzieści złotych 00/100).
Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium oraz oświadczenia w dniu przetargu o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym przedmiotu przetargu.
2) Ze stanem technicznym autobusu można zapoznać się w dni robocze w godz. 08.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Sprzedawany autobus można oglądać na placu przy Szkole Podstawowej, ul. Wójtowicza 9, 22-110 Ruda-Huta.
3) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj 640,00 zł (słownie sześćset czterdzieści złotych 00/100) z dopiskiem „Wadium do przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN”
4) Wadium należy wpłacić w gotówce w PLN do dnia 22 października na konto Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o/Ruda-Huta nr 02 8192 0002 2002 0020 0035 0007. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek.
5) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia autobusu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu.
6) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
7) Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium. Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych występujących w przetargu winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem do występowania w przetargu w imieniu osoby prawnej.
8) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

5. Warunki przeprowadzenia przetargu:
1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
2) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, będzie uchylać się od uiszczenia wpłaty pozostałej do zapłacenia kwoty i od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

6. Termin zawarcia umowy sprzedaży:.
1) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu pomniejszoną o wysokość wpłaconego wadium w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu na konto Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o/Ruda-Huta nr 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001.
2) Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Wydanie pojazdu następuję niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia autobusu i zawarcia umowy.
4) Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki i wady ukryte sprzedawanego autobusu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

8. Pozostałe informacje
1) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, oraz pod numerem telefonu 82 568 60 33.
2) Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.ruda-huta.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta.
3) Regulamin przeprowadzenia przetargu, zawierający wszystkie niezbędne dla uczestników informacje, dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta oraz na stronie internetowej www.ruda-huta.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta.
4) Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone stronie internetowej www.ruda-huta.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ruda-Huta, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie_wynik_autobus.pdf)informacja o wyniku I przetargu 62 kB
Pobierz plik (zarzadzenie_80_2021.pdf)zarządzenie 113 kB
Pobierz plik (zal_1_ogloszenie_I_przetarg_autobus.pdf)ogłoszenie 127 kB
Pobierz plik (zal_2_regulamin_I_przetargu_autobus.pdf)regulamin przetargu 115 kB
Pobierz plik (zal_nr_3_wzor_umowy_autobus.pdf)wzór umowy 121 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_autobus.pdf)oświadczenie 81 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3356429
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
12
438
3452
7835
3356429

Twoje IP 54.36.149.93

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech