Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ogłoszenie OPS o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje mieszkańców gminy Ruda-Huta o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Żywność dystrybuowana będzie przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie - odbiór żywności w Chełmie.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo,sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z zaświadczeniami o dochodach swoich i osób wspólnie zamieszkujących, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

Skład paczek żywnościowych w Podprogramie 2021 - 11 artykułów o łącznej wadze 28,17 kg na osobę na cały podprogram.

Termin składania oświadczeń od 27 lipca 2021 r. do wyczerpania miejsc.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak złożenia stosownego oświadczenia lub przekroczenie kryterium dochodowego będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji żywności w Podprogramie 2021.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech