Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 16 lipca 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 roku o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 maja 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat opieki zdrowotnej i profilaktyki prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  2. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruda-Huta,
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 14. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 16. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech