Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Obwieszczenie o wyłożeniu uproszczonego plan urządzenia lasu działka 265/8 obręb Rudka

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.) w związku z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do WI Lasy Polskie 4 Sp. z o.o., ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa dla działki o nr ewid. 265/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Rudka, gmina Ruda-Huta od 05.07.2021 r. do 05.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta Powiatu wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska właściciela działki, adres zamieszkania, nazwy obrębu ewidencyjnego, numer działki do dnia 05 sierpnia 2021 r. Wzór formularza do składania zastrzeżeń i wniosków jest dostępny na stronie urzędu www.ruda-huta.pl.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech