Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 25 maja 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 11.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 marca 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania publicznego w zakresie oświaty,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  3. w sprawie przejęcia przez Gminę Ruda-Huta zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1825L,
  4. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruda-Huta,
  6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ruda-Huta w 2021 roku",
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech