Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie informuje mieszkańców gminy Ruda-Huta o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Żywność dystrybuowana będzie przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w Chełmie. Informacje na temat skierowań do otrzymania żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dorohusku udzielane będą w późniejszym terminie.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej,

tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej* i których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z zaświadczeniami o dochodach swoich i osób wspólnie zamieszkujących za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie (pok. nr 1 i 2).

Termin składania oświadczeń: od 16.07.2019 r. do 14.08.2019 r. (lub do wyczerpania miejsc).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak złożenia stosownego oświadczenia, przekroczenie kryterium dochodowego lub złożenie oświadczenia po dniu 15.08.2019 r. będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji darów żywnościowych w Podprogramie 2019.

*Art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech