Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Hniszów

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna opałowego na pniu

 1. Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna opałowego na pniu w miejscowości Hniszów, działka o nr ewid. 128 stanowiąca pas drogi gminnej Nr 115736L”.
Lp. Gatunek drzewa Ilość Obwód pnia na wysokości 130cm Minimalna cena netto
1. Topola 1 szt. 150 60 zł
2. Topola 1 szt. 155 65 zł
  RAZEM: 2 szt.    
 1. Wójt Gminy Ruda-Huta posiada stosowne zezwolenie na wycinkę ww. drzew w terminie do 31 grudnia z warunkiem powstrzymania się od wycinki w sytuacji wystąpienia gniazd ptasich.
 2. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu ww. prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.
 3. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość Hniszów. Nie otwierać przed dniem 5 kwietnia 2019 r. do godziny 12:15” w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta w terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.
 5. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
 6. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:
  - zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
  - wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,
  - uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).
 10. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 11. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.
 12. Wszelkich wyjaśnień udziela Krzysztof Lewczuk, tel. 82 5686033, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00.

 

Załączniki do oferty:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2019_03_25_hniszow_przetarg_wycinka.pdf)2019_03_25_hniszow_przetarg_wycinka.pdf 407 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech