Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 27 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 900 w sali narad w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  2. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  3. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wola Uhruska w zakresie dofinansowania wykonania zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”,
  6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023,
  7. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku,
  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  10. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  11. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.
 9. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech