Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Sesje VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

22 i 29 listopada 2018 r. odbyły się sesje VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta.

Podczas sesji inauguracyjnej piętnastu radnych: Paweł Adamczuk, Mirosław Bartosz, Jarosław Dąbrowski, Marek Dyć, Iwona Gilowska-Danicka, Paweł Lewczuk, Józef Łukasik, Agnieszka Napieraj, Urszula Panasiuk, Stanisław Rożek, Bogdan Sawicki, Piotr Śliwa, Leokadia Walczuk, Antoni Zieliński i Monika Zwierzyńska-Surdel, po odebraniu zaświadczeń o wyborze z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie-Hucie Agnieszki Woszczewskiej, złożyło ślubowania. Radni jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta Piotra Śliwę, zaś na jego zastępcę Jarosława Dąbrowskiego. Uroczystego charakteru tej sesji dopełniło ślubowanie wójta Kazimierza Smala, wybranego na lata 2018-2023.

Podczas II sesji radni podjęli uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2019 rok, ustalili diety radnych, uchwalili program współpracy na 2019 rok gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określili wysokość dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz podjęli decyzje w sprawach zbycia nieruchomości i wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Rada Gminy powołała komisje: Rewizyjną oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano radnych: Pawła Lewczuka, Monikę Zwierzyńską-Surdel, Mirosława Bartosza i Józefa Łukasika, a na przewodniczącą Leokadię Walczuk. Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały Agnieszka Napieraj i Iwona Gilowska-Danicka, a przewodniczącym Bogdan Sawicki.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, począwszy od bieżącej kadencji, głosowania radnych są imienne, zaś obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Imienne wykazy głosowań i nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ruda-huta.pl i na stronie gminy: www.ruda-huta.pl

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech