Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali narad przy ul. Targowej 6, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 25 czerwca  2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ruda-Huta w 2017 roku.
 7. Informacja z działalności stomatologicznej prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie za rok szkolny 2017/2018 oraz organizacji roku szkolnego 2018/2019.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli,
  2. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ruda-Huta punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  3. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ruda-Huta,
  4. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ruda-Huta,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku,
  6. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.
 13. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech