Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Rozporządzenia dotyczące obszaru wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń i obszaru zagrożonego wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Ruda-Huta

  


ROZPORZĄDZENIE NR 18 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniach 12 - 16 czerwca 2018 r. w powiecie chełmskim ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń, w miejscowościach Żalin Kolonia i Dobryłów w gminie Ruda-Huta oraz w miejscowościach Świerże i Brzeźno, gmina Dorohusk, dla których obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 19 czerwca 2018 r. poz. 2950) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się:

1)  obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Żalin Kolonia, gmina Ruda-Huta, obejmujący następujące miejscowości: Żalin Kolonia, Żalin, Dobryłów, Jazików, Kolonia Hniszów w gminie Ruda-Huta oraz miejscowość Świerże w gminie Dorohusk.

2)  obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Brzeźno, gmina Dorohusk, obejmujący następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Brzeźno, Kępa, Olenówka.

3)  obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszary, októrych mowa w pkt 1 - 2, obejmujący następujące miejscowości w powiecie chełmskim i włodawskim:

a)     w gminie Chełm: Koza Gotówka, Okszów, Okszów Kolonia, Nowiny, Srebrzyszcze, Strupin Mały,

b)     w gminie Dorohusk: Barbarówka, Berdyszcze, Dobryłówka, Dorohusk, Dorohusk Osada, Kroczyn, Ludwinów, Myszkowiec, Okopy Kolonia, Okopy, Pogranicze, Puszki, Stefanów, Świerże Kolonia, Teosin, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście,

c)     w gminie Kamień: Andrzejów, Czerniejów, Ignatów, Ignatów Kolonia, Kamień, Kamień Kolonia, Natalin, Rudolfin, Pławanice, Majdan Pławanicki, Strachosław,

d)     w gminie Ruda-Huta: Chromówka, Gdola, Gotówka, Hniszów, Karolinów, Leśniczówka, Marynin, Marysin, Miłosław, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin, Ruda-Kolonia, Rudka, Rudka Kolonia, Zarudnia,

e)  w gminie Wola Uhruska miejscowość Siedliszcze.”.

§ 2. W rozporządzeniu nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie i Włodawie, Starostom Chełmskiemu i Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda-Huta, Wola Uhruska”.

§ 3. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda-Huta, Wola Uhruska oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek 

 


 

ROZPORZĄDZENIE NR 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniach 12 - 16 czerwca 2018 r. w powiecie chełmskim czterech ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń, w miejscowościach Żalin Kolonia i Dobryłów w gminie Ruda-Huta oraz w miejscowościach Świerże i Brzeźno, gmina Dorohusk, dla których obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1)     obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Żalin Kolonia, gmina Ruda-Huta, obejmujący następujące miejscowości: Żalin Kolonia, Żalin, Dobryłów, Jazików, Kolonia Hniszów w gminie Ruda-Huta oraz miejscowość Świerże w gminie Dorohusk.

2)     obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Brzeźno, gmina Dorohusk, obejmujący następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Brzeźno, Kępa, Olenówka.

3)     obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszary, o których mowa w pkt 1 - 2, obejmujący następujące miejscowości w powiecie chełmskim i włodawskim:

-        w gminie Chełm: Koza Gotówka, Okszów, Okszów Kolonia i Nowiny; Strupin Mały,

-        w gminie Dorohusk: Barbarówka, Berdyszcze, Dobryłówka, Dorohusk, Dorohusk Osada, Kroczyn, Ludwinów, Myszkowiec, Okopy Kolonia, Okopy, Pogranicze, Puszki, Stefanów, Świerże Kolonia, Teosin, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście,

-        w gminie Kamień: Andrzejów, Czerniejów, Ignatów, Ignatów Kolonia, Kamień, Kamień Kolonia, Natalin, Rudolfin, Pławanice, Majdan Pławanicki, Strachosław,

-        w gminie Ruda-Huta: Chromówka, Gdola, Gotówka, Hniszów, Karolinów, Leśniczówka, Marynin, Marysin, Miłosław, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin, Ruda-Kolonia, Rudka, Rudka Kolonia, Zarudnia;

-        w gminie Wola Uhruska miejscowość Siedliszcze.

§ 2. Na obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 1 pkt 1-2, zakazuje się:

1)     wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

2)     przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

3)     transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4)     organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5)     wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie;

6)     organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7)     wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarach zapowietrzonych, o których mowa w § 1 pkt 1-2, nakazuje się:

1)    oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a)            zwierząt,

b)            tusz,

c)            pasz,

d)            nawozów naturalnych,

e)            przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2)     zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3)     niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4)     oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5)     umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6)     umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7)     pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:

1)    wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2)     transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3)     organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:

1)    oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a)            zwierząt,

b)            tusz,

c)            pasz,

d)            nawozów naturalnych,

e)           przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2)     zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3)     niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4)     oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie i Włodawie, Starostom Chełmskiemu i Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, Wójtom Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda - Huta, Wola Uhruska.

§ 8. Wójtowie Gmin Dorohusk i Ruda-Huta oznaczą obszary zapowietrzone w sposób określony w § 3 pkt 4;

§ 9. Wójtowie Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda - Huta, Wola Uhruska oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 10. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda - Huta, Wola Uhruska oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek

 
ROZPORZĄDZENIE NR 18
WOJEWODY LUBELSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2018 r.
 
w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z późn. zm.), w związku
z wyznaczeniem w dniach 12 - 16 czerwca 2018 r. w powiecie chełmskim ognisk choroby zakaźnej zwierząt
podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń, w miejscowościach Żalin Kolonia
i Dobryłów w gminie Ruda-Huta oraz w miejscowościach Świerże i Brzeźno, gmina Dorohusk, dla których
obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia
19 czerwca 2018 r. poz. 2950) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Określa się:
 
1)    obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego
pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Żalin Kolonia, gmina Ruda-Huta, obejmujący
następujące miejscowości: Żalin Kolonia, Żalin, Dobryłów, Jazików, Kolonia Hniszów w gminie
Ruda-Huta oraz miejscowość Świerże w gminie Dorohusk.
 
2)    obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego
pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Brzeźno, gmina Dorohusk, obejmujący następujące
miejscowości w gminie Dorohusk: Brzeźno, Kępa, Olenówka.
 
3)    obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszary,
 
0    których mowa w pkt 1 - 2, obejmujący następujące miejscowości w powiecie chełmskim
 
1    włodawskim:
 
a)    w gminie Chełm: Koza Gotówka, Okszów, Okszów Kolonia, Nowiny, Srebrzyszcze,
Strupin Mały,
 
b)    w gminie Dorohusk: Barbarówka, Berdyszcze, Dobryłówka, Dorohusk, Dorohusk Osada,
Kroczyn, Ludwinów, Myszkowiec, Okopy Kolonia, Okopy, Pogranicze, Puszki, Stefanów,
Świerże Kolonia, Teosin, Wólka Okopska, Zalasocze, Zamieście,
 
c)    w gminie Kamień: Andrzejów, Czerniejów, Ignatów, Ignatów Kolonia, Kamień, Kamień
Kolonia, Natalin, Rudolfin, Pławanice, Majdan Pławanicki, Strachosław,
 
d)    w gminie Ruda-Huta: Chromówka, Gdola, Gotówka, Hniszów, Karolinów, Leśniczówka,
Marynin, Marysin, Miłosław, Poczekajka, Ruda, Ruda-Huta, Ruda-Kolonia, Ruda-Opalin,
Ruda-Kolonia, Rudka, Rudka Kolonia, Zarudnia,
 
e) w gminie Wola Uhruska miejscowość Siedliszcze.”.
 
§ 2. W rozporządzeniu nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego § 7 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie
i Włodawie, Starostom Chełmskiemu i Włodawskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Chełmie,
Komendantowi Powiatowemu Policji we Włodawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom
Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda-Huta, Wola Uhruska”.
 
§ 3. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego
przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień,
Ruda-Huta, Wola Uhruska oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
 
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
 
Wojewoda Lubelski
 
Przemysław Czarnek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2335855
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
730
810
1540
22021
2335855

Twoje IP 157.55.39.226

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech