Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017

tablica stypendium 2016Informujemy, że wydawane są wnioski na stypendium szkolne. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pokój nr 19) lub bezpośrednio ze strony internetowej. W przypadku pobrania wniosku ze strony prosimy o dwustronny wydruk.

Termin składania upływa 15 września 2016 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 15 października 2016 roku.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna albo pełnoletniego ucznia/słuchacza.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Ruda-Huta znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna nie przysługuje dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale zerowym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. 2016 poz. 930/). Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, wystawionych na rodzica lub ucznia, które należy przedłożyć po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiar
Dostęp do URL (Oświadczenie wraz z przelewem na konto)Oświadczenie wraz z przelewem na konto 49 kB
Dostęp do URL (Wydatki kwalifikowalne)Wydatki kwalifikowalne 58 kB
Dostęp do URL (Wniosek o stypendium)Wniosek o stypendium 36 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech